:: Aktualności

Turniej BRD
W dniu 30 marca 2015r. odbyły się w Kluczborku w PSP Nr 5 eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięła w nich udział drużyna z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Mizerna, Jessica Pawłowska, Maksymilian Szewczyk i Wojciech Pelikan zajmując po zaciętej rywalizacji III miejsce. Uczniowie wykazali się nie tylko znajomością przepisów ruchu drogowego jaki i umiejętnością jazdy rowerem po torze przeszkód. Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr  7/2014

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zasad rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Podstawa  prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze zmianami (Dz. U.
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7).
 3. Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach w Gminie Kluczbork.
 4. Na podstawie § 32 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2014/2015 powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 w składzie:

 1. mgr Beata Rasztar – przewodnicząca
 2. mgr Halina Wojnarowska – członek
 3. mgr Ewa Czapczyńska  – członek

§ 2

Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie:

 1. Anna Cwynar – sekretarz szkoły - telefon 77/4182383

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2015/16 odbywa się tradycyjnie przy pomocy formularzy papierowych.

Zapisy dzieci do oddziałów  przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie odbywają się
w dniach: od 13 marca 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku.

 1. Dla rodziców/prawnych opiekunów deklarujących pozostanie dziecka
  w oddziałach  przedszkolnych oraz rezygnujących z usług obowiązuje termin od 13 marca 2015 roku do 20 marca 2015r.
 2. Dla rodziców/prawnych opiekunów zapisujących dziecko po raz pierwszy do przedszkola obowiązuje termin od 23 marca 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku.
 3. 14 kwietnia 20125 roku do godziny 15.00 zakończenie naboru.
 4. 16 kwietnia 2015 roku o godzinie 8.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. 20 kwietnia 2015 roku ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. od 21 kwietnia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku nabór uzupełniający

§ 4

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do
5 roku
życia - oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza obwodem placówki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w oddziałach przedszkolnych będą wolne miejsca.

Rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 r. ż. mogą starać się o zapisanie ich do oddziału przedszkolnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po naborze uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc.

§ 5

W terminie od 13 do 20 marca 2015 r. - rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, zawiadamiają macierzystą placówkę o rezygnacji z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne lub o zmianie przedszkola.

Rodzice są zobowiązani powiadomić pisemnie dyrektora szkoły

o następujących sytuacjach:

 •  rezygnacji z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne,
 •  zgłoszeniu dziecka do innego przedszkola.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Zarządzenie nr  6/2015

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zasad rekrutacji uczniów do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Podstawa  prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7)
 2. Na podstawie art. 7 , ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 3. Na podstawie  art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 4. Na podstawie § 64a statutu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie zarządza się, co następuje:

§ 1
W roku szkolnym 2014/2015 powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w składzie:

 1. mgr Beata Rasztar – przewodnicząca
 2. mgr Halina Wojnarowska – członek
 3. mgr Beta Kowalska  – członek

 § 2

 Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie:

 1. Anna Cwynar – sekretarz szkoły - telefon 77/4182383

§ 3

Na podstawie Zarządzenia Nr AO.0050.25.2015 Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 18 lutego 2015r. podaję następujące terminy rekrutacji:

 1. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłaszają dziecko
  do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2015r.
 2. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek
  do dyrektora szkoły w terminie od 2 marca  do 31 marca 2015r.
 3. 10 kwietnia 2015 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła
  w Kuniowie wywiesza listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów wyżej  wymienionych.
 4. 23 kwietnia 2015 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła
  w Kuniowie wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych  kandydatów. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
 5. w terminie 7 dni rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
  do szkoły
 6. komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku
 7. rodzice mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
 8. dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
 9. na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego
 10.  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające do dnia 31 sierpnia 2015 roku

§ 4

O terminach, o których mowa w § 3, rodzice zostają poinformowani poprzez umieszczenie ogłoszenia w:

 1. oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie
 2. na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

oraz 

 1. Na stronie internetowej w/w szkoły: www.psp.kuniow.pl

§ 5

Wymagana dokumentacja:

 1. dzieci zamieszkałe w  obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie – Karta zgłoszenia dziecka do  klasy pierwszej – załącznik  nr 1
 2.  dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – załącznik nr 2

§ 6

W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/ opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.

§ 7

Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Dyrektor szkoły

                    

Załącznik A                Załącznik B

 

DRODZY  RODZICE!

               W dniu 25 – 27.02.2015r odbędą się w naszej szkole zapisy do klasy I na rok szkolny 2015/2016.

                 Wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi  serdecznie zapraszamy. Bardzo prosimy o wpisywanie się na listę z zaznaczeniem dnia i godziny, która Państwu odpowiada. Lista znajduje się na gazetce informacyjnej w oddziałach przedszkolnych. W przypadku gdy wymienione dni w sytuacjach losowych Państwu nie odpowiadają  proszę o kontakt   telefoniczny z pedagogiem szkolnym.

                                        Z  poważaniem  dyrektor  i  pedagog.

 

BEZPIECZNE FERIE

DROGI RODZICU !  

Czuwaj nad bezpieczeństwem swojego dziecka w czasie ferii zimowych.

Kilka  dobrych  rad:

1.Planuj zabawy i gry  na świeżym powietrzu z dala od akwenów, jezdni, mostów, torów.

2.Sprawdzaj  propozycje zorganizowanych zajęć  i wyjazdów turystyczno – rekreacyjnych z  których będzie korzystało  Twoje dziecko w czasie ferii ( wyjazdy na narty, lodowisko, kulig).Pamiętaj numery telefonów alarmowych.

2. Przypominaj dzieciom o zasadach ograniczonego zaufania w stosunku do spotkanych obcych osób.

4.W czasie spacerów  wymagaj, aby dzieci stosowały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i szlakach górskich(szczególnie zimą).

5. Nigdy nie pozwalaj  dzieciom wchodzić na zamarznięte stawy, jeziora  bez opieki osoby dorosłej, a jeżeli tak, to tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

6.  Wymagaj, aby dziecko zawsze informowało Cię gdzie idzie i o której wraca.

7. Aby uniknąć odmrożeń pamiętaj o prawidłowym ubiorze dla swojego dziecka podczas zabaw i spacerów na powietrzu.

8. Kontroluj proszę swoje dziecko w jaki sposób korzysta z Internetu – czy jest to dla niego bezpieczne i niedemoralizujące.

9.Staraj się jeśli to możliwe, aby wypoczynek dziecka na feriach był  wzbogacony  aktywnym ruchem na świeżym powietrzu.

Wywiadówka
Dnia 13 stycznia 2015r. (wtorek) o godz. 17.00 odbedzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VI. Zapraszamy.

Realizacja projektu " Przyjaźń z kulturą? - Niemożliwe Przyjdź i Sprawdź"

Spotkanie z kulturą w ramach projektu uczniowie naszej szkoły rozpoczęli od czerwcowej wizyty w jedynym muzeum na wolnym powietrzu w województwie opolskim, mianowicie w Muzeum Wsi Opolskiej. Uczniowie uczestniczyli tam we wspaniałej lekcji muzealnej pt. „Kuchnia śląska”, podczas której dowiedzieli się, co gotowano, co jedzono w śląskim domu naszej prababci, mieli też możliwość samodzielnego wykonania pysznego smakołyku. Zwiedzając skansen poznali wygląd i zwyczaje panujące w śląskiej chacie, a metody wychowawcze panujące w dawnej szkole wzbudziły w uczniach najwięcej zainteresowania.
Kolejna przygoda z kulturą czekał na uczniów 30 września 2014r. w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu, gdzie obejrzeli spektakl pt. „Szpak Fryderyk”. Ta pełna humoru historia uczyła dzieci tolerancji, zrozumienia, poszanowania drugiej osoby. Ciekawa scenografia, multimedialna wizualizacja dopełniły spektakl, dzięki czemu uczniowie wrócili do szkoły z bagażem niezapomnianych wrażeń.
W ramach realizacji projektu uczniowie odwiedzili również Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, dokąd pojechali 15 listopada ma musical pt. „Trzy wesołe krasnoludki” na podstawie wierszowanej opowieści Jana Brzechwy. Spektakl zagwarantował uczniom mnóstwo emocjonujących przeżyć.

Jasełka

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy II i III, którzy z pomocą pani Anity Marciniak i pani Małgorzaty Nowickiej przygotowali inscenizację pt. „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”. Głównym przesłaniem przedstawienia było pokazanie dzieciom, że nie jest ważne jaki masz kolor skóry: biały, żółty, czarny – to i tak jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ludzie powinni być dla siebie bardziej wrażliwi, uczynni, mieć więcej empatii i to nie tylko w okresie świąt. Piękne, nastrojowe kolędy oraz tańce z różnych stron świata przybliżyły nas do Jezusa. Nie zabrakło także uczniowskich popisów na różnych instrumentach. Jasełka wszystkim się podobały. Zostały zaprezentowane dwukrotnie – 18 grudnia dla seniorów naszej wsi oraz 19 grudnia dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Mikołajki

KIERMASZ ADWENTOWY

Serdecznie zapraszamy na KIERMASZ ADWENTOWY w niedzielę 14 grudnia 2014r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Oferujemy stroiki i ozdoby świąteczne do nabycia po Mszach Św. od godz. 8:30 i od godz. 11:30. O godz. 16:00 zapraszamy na wspólne świąteczne kolędowanie.

Andrzejki

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 25 listopada 2014 r. uczniowie obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia, zorganizowany przez nauczyciela biblioteki Małgorzatę Gabryk. Pluszowy Miś jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem – powiernikiem największych sekretów i tajemnic. W bibliotece szkolnej został przygotowana wystawka książek o misiach – ulubionym bohaterze literatury dziecięcej. Uczniowie klas młodszych przynieśli w tym dniu swoje ulubione pluszowe misie. Z tej okazji nie zabrakło słodkiego akcentu – miodu, którym wszyscy uczniowie mogli się poczęstować, a także zapoznać się z historią tego święta i usłyszeć ciekawostki o życiu prawdziwych niedźwiedzi.

Festiwal Młodych Talentów

W dniu 18 listopada 2014 r. uczniowie klas I-VI brali udział w dużej imprezie szkolnej pod nazwą Festiwal Młodych Talentów, która został przygotowana przez nauczycieli świetlicy Małgorzatę Gabryk i Patrycję Pietrzykowską. Uczniowie przygotowywali się do tej imprezy już od dłuższego czasu i mogli zabłysnąć swoimi różnorodnymi talentami, m.in. w śpiewaniu piosenek, tańcu, grze na instrumentach, recytacji wierszy. Komisja w składzie: dyrektor szkoły Barbara Hyży, z-ca dyrektora Beata Rasztar oraz pedagog szkolny Halina Wojnarowska mieli trudne zadanie wyłonienia zwycięzców, gdyż wszyscy uczniowie wykazali się niezwykłymi zdolnościami artystycznymi. Jednak puchar był tylko jeden i otrzymał go zespół taneczny dziewcząt z klasy VI.
Występy uczniów oglądały dzieci z przedszkola, a także wielu rodziców, którzy dopingowali występującym uczniom.

Pasowanie na ucznia

Dnia 20 listopada 2014r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasistów powitali ich starsi koledzy z klasy III, przeprowadzili też dla nich egzamin, który oczywiście najmłodsi zdali nienagannie. Obiecali przy tym, że jeszcze wszystkim pokażą, co mogą pierwszaki! Po złożeniu uroczystego ślubowania w obecności pani dyrektor, swoich rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, zostali pasowani na uczniów przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie swojego pierwszego występu przygotowali niespodziankę - układ taneczny do znanego przeboju. Swoim tańcem „zarazili” przy tym swoich kolegów i koleżanki i jeszcze przez kilka następnych dni na każdej przerwie rozbrzmiewały dźwięki tej muzyki.

Zajęcia w klasie pierwszej

W ramach cyklu zajęć na temat zdrowego odżywiania w klasie I urządzono „Festiwal Śliwki” (14 X 2014r.) oraz „Festiwal Mandarynki” (11 XII 2014r.). Uczniowie poznali wartości odżywcze tych owoców, opisywali ich kształt, fakturę, zapach i smak. Ze śliwek wykonali smakowite koreczki, którymi poczęstowali uczniów klas II - III, degustowali również śliwkowe przetwory, zarówno te kupne, jak i te z domowej spiżarni. Z mandarynek uczniowie zrobili wesołe bałwanki, które przez kilka dni można było podziwiać na klasowej wystawce. Owocami poczęstowali również swoich starszych kolegów.

„Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania w ramach programu  „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”.

We wrześniu – odbył się w naszej szkole „ I charytatywny Maraton Zumby” – zbieraliśmy pieniądze na okno do Hospicjum Św. Ojca Pio.

W październiku – wspólnie spędziliśmy czas wolny organizując ogniska klas I – III i IV – VI pod hasłem „Jesiennego ogniska czar”.

W listopadzie uczniowie klasy V przygotowali w ramach akcji „Zdrowo i kolorowo” poczęstunek dla koleżanek i kolegów „Jabłko pod różną postacią”. Można było napić się pysznego kompotu jabłkowego i musu, zjeść ciasto z jabłkami, koreczki jabłkowo – bananowe i jabłkowo – marchewkowe oraz surówkę zrobioną z marchewki i jabłka.

Wycieczka LOP

We wtorek 28.10.2014r. odbyła się wycieczka do miejscowości Brzezinki (Brzezina koło łowieckie). W wycieczce uczestniczyli uczniowie, którzy wygrali w konkursie Szkolnego Koła LOP "Dokarmiamy zwierzęta". Zwycięzcy wzięli udział w lekcji przyrody, którą poprowadził leśniczy z Nadleśnictwa Kluczbork, zobaczyli jak dokarmia się zwierzęta leśne, odbyli przejażdżkę na przyczepie po leśnych ścieżkach i dobrze bawili się przy ognisku.

Planetarium

Dnia 10 X 2014 r. – nasza sala gimnastyczna zamieniła się w obserwatorium astronomiczne, uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach w Mobilnym Planetarium. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda Ziemia patrząc na nią  z Księżyca, obserwowaliśmy proces zaćmienia Księżyca, mogliśmy poobserwować  Słońce. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.

Wycieczka do Mosznej

Uczniowie klas IV – VI w dniu 9 X 2014 r. wzięli udział w wycieczce w ramach realizacji projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii do zamku w Mosznej. Organizatorzy przygotowali dla nas zajęcia w trzech pracowniach – ARCHITEKTURIUM; - ENERGIUM;-  LUCEMIUM, które wszyscy uczestnicy najpierw musieli znaleźć na podstawie gry przestrzennej „Poszukiwanie pracowni eksperymentalnych.  Zajęcia były bardzo ciekawe, wszyscy świetnie się podczas nich bawiliśmy i na pewno czegoś nowego się nauczyliśmy.

 „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki” -  Glenn Doman

Jesiennego ogniska czar

Dnia 16.10.2014r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w tradycyjnie już organizowanym w naszej szkole ognisku. Dzieci miały okazję wspólnie spędzić czas, odpoczywając przy tym aktywnie od zajęć lekcyjnych. Zabawom i śmiechom nie było końca, a głównym punktem programu było oczywiście pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Było wesoło i sympatycznie mimo niezbyt sprzyjającej pogody.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2014r. odbyła się uroczysta akademia, która została przygotowana przez dzieci przedszkolne oraz uczniów klasy IV. Program artystyczny wprowadził nas w podniosły a zarazem wesoły nastrój. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia spowodowały, że dzień upłynął nam w przyjemnej i spokojnej atmosferze.
Wykaz lektur szkolnych

NARODOWE CZYTANIE

Zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu "Trylogii" 5 września 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej naszej szkoły. W programie:

- prezentacja twórczości Henryka Sienkiewicza

- czytanie fragmentów Trylogii

- quiz z nagrodami

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. o godz. 8:45 w sali gimnastycznej szkoły. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 W GMINIE KLUCZBORK

I.    Osoby uprawnione:

W bieżącym roku szkolnym dofinansowaniem do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” objęci są:

-    uczniowie klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) wynoszącego 539 zł netto na osobę,

-    uczniowie klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego wynoszącego 539 zł netto na osobę, w przypadku występowania zjawisk i sytuacji określonych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, występowanie przemocy w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, występowanie alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa), przy czym liczba uczniów mogących otrzymać dofinansowanie wg tego kryterium nie może w skali gminy przekroczyć 5 % uprawnionych uczniów do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej.

-    uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy I), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

II.   Wielkość dofinansowania

Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi odpowiednio:

–     nie więcej niż 225 zł dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej,

–     nie więcej niż 225 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas II – VI szkoły podstawowej lub z klas I – III gimnazjum, nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 225 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

–     nie więcej niż 325 zł dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej i dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas IV – VI szkoły podstawowej w przypadku korzystania  wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego,

–     nie więcej niż 350 zł dla uczniów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym, w przypadku korzystania wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego,

–     nie więcej niż 390 zł dla uczniów III klasy zasadniczej szkoły zawodowej,

–     nie więcej niż 390 zł dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 445 zł dla uczniów III klasy technikum lub liceum ogólnokształcącego,

–     nie więcej niż 445 zł dla uczniów technikum lub liceum ogólnokształcącego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 607 zł dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 770 zł dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas II – VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 770 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas II – VI szkoły podstawowej lub z klas I – III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 175 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z I klasy szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

III. Jak uzyskać dofinansowanie ?

1.   W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy złożyć odpowiedni wniosek adresowany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał roku szkolnym 2014/15. Ze względu na różne kryteria przyznawania pomocy dostępne są trzy rodzaje wniosków. I tak:

–    uczniowie ubiegający się o dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego składają wniosek wg załącznika A, dołączając zaświadczenia o dochodach w rodzinie lub zaświadczenie o aktualnie pobieranym zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

–    uczniowie ubiegający się o dofinansowanie, których dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w przypadku występowania zjawisk określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej składają wniosek wg załącznika B, opisując w nim szczegółowo sytuację występującą w rodzinie na podstawie, której występują o przyznanie pomocy,

–    uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione w oparciu o niepełnosprawności określone na wstępie składają wniosek wg załącznika C, dołączając kopię w/w orzeczenia,

2.    Formularze wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony Administracji Oświaty w Kluczborku. Powyższe wzory wniosków obowiązują tylko na terenie Gminy Kluczbork.

3.    Podstawą do przyznania dofinansowania będzie przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu podręczników w postaci faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia oraz paragonów. W przypadku braku w/w dowodów zakupu wnioskodawca składa oświadczenie zawierające dodatkowo informację o rozliczeniu dokonanych wydatków na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

4.    Termin składania wniosków w szkołach, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka upływa w dniu 10 września 2014 r.

5.    Wypłata dofinansowania odbywać się będzie w Administracji Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, w terminie ustalonym przez Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku, po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu przez dyrektorów szkół list osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

6.    Dodatkowe informacje związane z wyprawką można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas II-VI

 

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

 

BEZPIECZNE WAKACJE

                                 DROGI  RODZICU UWAŻAJ

 ABY TWOJE DZIECKO W CZASIE WAKACJI SPĘDZAŁO CZAS WOLNY ZGODNIE  Z  ZASADAMI:

 

1.   KORZYSTAM Z OBIEKTÓW  SPORTOWYCH I MIEJSC PRZYGOTOWANYCH DO ZABAW  I GIER (np. (placu zabaw z atestem producenta),

2.   PLANUJĘ  ZABAWY I GRY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU Z DALA  OD JEZDNI, AKWENÓW, MOSTÓW, TORÓW,

3.  W CZASIE WYCIECZEK PIESZYCH I ROWEROWYCH ZNAM ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE I PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA SIĘ,

4. PAMIĘTAM O ZASADZIE OGRANICZONEGO ZAUFANIA W STOSUNKU DO SPOTKANYCH OBCYCH OSÓB,

5. PRZESTRZEGAM ZASADY  „CZATUJĘ BEZPIECZNIE” – RODZICE DZIECI I MŁODZIEŻ POTRAFIĄ WSPÓLNIE  ZROZUMIEĆ  NIEKTÓRE  SYTUACJE  ZAGRAŻAJĄCE  ICH  BEZPIECZEŃSTWU  KORZYSTAJĄC Z SIECI (znają bezpieczne programy i gry internetowe)

6.  PAMIĘTAM ABY KĄPAĆ SIĘ, PŁYWAĆ I ROZBIERAĆ W MIEJSCACH  DO TEGO CELU WYŁĄCZNIE  DOZWOLONYCH,

7.  BY UNIKNĄĆ POPARZEŃ SŁONECZNYCH PAMIĘTAM O NAKRYCIU GŁOWY, ZAPASACH WODY PITNEJ ORAZ TELEFONIE KOMÓRKOWYM Z NUR. ALARMOWYM OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 601100100,

8. SAMODZIELNIE  BAWIĘ SIĘ I PRZEBYWAM ZAWSZE W TOWARZYSTWIE OSÓB  KTÓRE  DOBRZE  ZNAM,

9 . RODZICÓW  ZAWSZE  INFORMUJĘ  GDZIE  IDĘ  I O KTÓREJ WRACAM,

10.  RODZICE ZNAJĄ  MOICH  PRZYJACIÓŁ  I MIEJSCA W KTÓRYCH LUBIĘ  PRZEBYWAĆ.

 

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00, po czym udamy się do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie o godz. 9.00 odbędzie się część oficjalna. Serdecznie zapraszamy.

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

                                                                             

Załącznik A                                                                    Załącznik B

 

Kiermasz używanych podręczników

Dnia 24 czerwca 2014r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 12.00 w bibliotece odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Zapraszamy!

PROJEKT

W naszej szkole jest realizowany projekt Fundacji Artem Silesiam Promovere " Przyjaźń z kulturą? - Niemożliwe Przyjdź i Sprawdź" we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kuniowie współfinansowany przez Fundację PZU w ramach projektu "PZU z kulturą". W ramach projektu uczniowie naszej szkoły szkoły odwiedzą Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego, Teatr im.Jana Kochanowskiego, Teatr muzyczny we Wrocławiu.

Akademia z okazji Rocznicy Uchw