:: Aktualności

 

     ZAPROSZENIE

              Szanowni Państwo w dniu 02.06.2015r. wtorek godz.17:00

odbędzie się w naszej szkole spotkanie rodziców z  zaproszonymi specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w  Kluczborku.

 Tematem spotkania będzie:  „Rodzic Przyjacielem Dziecka – jak zrozumieć zachowanie i potrzeby swojego dziecka?.

      W programie jest możliwa dodatkowo dyskusja zbiorowa i  indywidualna rozmowa ze specjalistami na nurtujące rodzica problemy.

         Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dla  których  prawidłowy rozwój ich dzieci, bez konfliktów i  nieporozumień  jest  ważnym elementem wychowania.

                                                          Zapraszają pedagog szkoły i wychowawcy.

Wycieczka do Muzeum

W dniu 13 maja 2015r. uczniowie klas III-VI wraz z nauczycielami wzięli udział  w pieszej wycieczce do Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej pt. Dzieje Kluczborka. Przygotowana prezentacja multimedialna ukazała nam  historię miasta od najstarszych śladów osadnictwa po czasy współczesne. Przedstawione plansze i zdjęcia zapoznały nas z rozwojem miasta, jego herbem, nazwą, najciekawszymi zabudowaniami oraz postaciami, które na stałe wpisały się w dzieje miasta. Po obejrzeniu wystawy stałej i wystaw czasowych oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

Wydarzenia z życia szkoły możecie śledzić na naszym profilu na Facebooku
www.facebook.com/pspkuniow

Zapraszamy smiley

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV i VI. Uroczysty charakter temu wydarzeniu nadało odśpiewanie hymnu państwowego, pieśni patriotycznych oraz przybliżenie najważniejszych wydarzeń i osób z tamtych czasów.

Turniej BRD
W dniu 30 marca 2015r. odbyły się w Kluczborku w PSP Nr 5 eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięła w nich udział drużyna z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Mizerna, Jessica Pawłowska, Maksymilian Szewczyk i Wojciech Pelikan zajmując po zaciętej rywalizacji III miejsce. Uczniowie wykazali się nie tylko znajomością przepisów ruchu drogowego jaki i umiejętnością jazdy rowerem po torze przeszkód. Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr  7/2014

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zasad rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Podstawa  prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze zmianami (Dz. U.
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7).
 3. Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach w Gminie Kluczbork.
 4. Na podstawie § 32 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2014/2015 powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 w składzie:

 1. mgr Beata Rasztar – przewodnicząca
 2. mgr Halina Wojnarowska – członek
 3. mgr Ewa Czapczyńska  – członek

§ 2

Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie:

 1. Anna Cwynar – sekretarz szkoły - telefon 77/4182383

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2015/16 odbywa się tradycyjnie przy pomocy formularzy papierowych.

Zapisy dzieci do oddziałów  przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie odbywają się
w dniach: od 13 marca 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku.

 1. Dla rodziców/prawnych opiekunów deklarujących pozostanie dziecka
  w oddziałach  przedszkolnych oraz rezygnujących z usług obowiązuje termin od 13 marca 2015 roku do 20 marca 2015r.
 2. Dla rodziców/prawnych opiekunów zapisujących dziecko po raz pierwszy do przedszkola obowiązuje termin od 23 marca 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku.
 3. 14 kwietnia 20125 roku do godziny 15.00 zakończenie naboru.
 4. 16 kwietnia 2015 roku o godzinie 8.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. 20 kwietnia 2015 roku ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. od 21 kwietnia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku nabór uzupełniający

§ 4

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do
5 roku
życia - oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza obwodem placówki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w oddziałach przedszkolnych będą wolne miejsca.

Rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 r. ż. mogą starać się o zapisanie ich do oddziału przedszkolnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po naborze uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc.

§ 5

W terminie od 13 do 20 marca 2015 r. - rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, zawiadamiają macierzystą placówkę o rezygnacji z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne lub o zmianie przedszkola.

Rodzice są zobowiązani powiadomić pisemnie dyrektora szkoły

o następujących sytuacjach:

 •  rezygnacji z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne,
 •  zgłoszeniu dziecka do innego przedszkola.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Zarządzenie nr  6/2015

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zasad rekrutacji uczniów do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Podstawa  prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7)
 2. Na podstawie art. 7 , ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 3. Na podstawie  art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 4. Na podstawie § 64a statutu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie zarządza się, co następuje:

§ 1
W roku szkolnym 2014/2015 powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w składzie:

 1. mgr Beata Rasztar – przewodnicząca
 2. mgr Halina Wojnarowska – członek
 3. mgr Beta Kowalska  – członek

 § 2

 Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie:

 1. Anna Cwynar – sekretarz szkoły - telefon 77/4182383

§ 3

Na podstawie Zarządzenia Nr AO.0050.25.2015 Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 18 lutego 2015r. podaję następujące terminy rekrutacji:

 1. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłaszają dziecko
  do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2015r.
 2. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek
  do dyrektora szkoły w terminie od 2 marca  do 31 marca 2015r.
 3. 10 kwietnia 2015 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła
  w Kuniowie wywiesza listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów wyżej  wymienionych.
 4. 23 kwietnia 2015 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła
  w Kuniowie wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych  kandydatów. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
 5. w terminie 7 dni rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
  do szkoły
 6. komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku
 7. rodzice mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
 8. dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
 9. na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego
 10.  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające do dnia 31 sierpnia 2015 roku

§ 4

O terminach, o których mowa w § 3, rodzice zostają poinformowani poprzez umieszczenie ogłoszenia w:

 1. oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie
 2. na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

oraz 

 1. Na stronie internetowej w/w szkoły: www.psp.kuniow.pl

§ 5

Wymagana dokumentacja:

 1. dzieci zamieszkałe w  obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie – Karta zgłoszenia dziecka do  klasy pierwszej – załącznik  nr 1
 2.  dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – załącznik nr 2

§ 6

W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/ opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.

§ 7

Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Dyrektor szkoły

                    

Załącznik A                Załącznik B

 

DRODZY  RODZICE!

               W dniu 25 – 27.02.2015r odbędą się w naszej szkole zapisy do klasy I na rok szkolny 2015/2016.

                 Wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi  serdecznie zapraszamy. Bardzo prosimy o wpisywanie się na listę z zaznaczeniem dnia i godziny, która Państwu odpowiada. Lista znajduje się na gazetce informacyjnej w oddziałach przedszkolnych. W przypadku gdy wymienione dni w sytuacjach losowych Państwu nie odpowiadają  proszę o kontakt   telefoniczny z pedagogiem szkolnym.

                                        Z  poważaniem  dyrektor  i  pedagog.

 

BEZPIECZNE FERIE

DROGI RODZICU !  

Czuwaj nad bezpieczeństwem swojego dziecka w czasie ferii zimowych.

Kilka  dobrych  rad:

1.Planuj zabawy i gry  na świeżym powietrzu z dala od akwenów, jezdni, mostów, torów.

2.Sprawdzaj  propozycje zorganizowanych zajęć  i wyjazdów turystyczno – rekreacyjnych z  których będzie korzystało  Twoje dziecko w czasie ferii ( wyjazdy na narty, lodowisko, kulig).Pamiętaj numery telefonów alarmowych.

2. Przypominaj dzieciom o zasadach ograniczonego zaufania w stosunku do spotkanych obcych osób.

4.W czasie spacerów  wymagaj, aby dzieci stosowały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i szlakach górskich(szczególnie zimą).

5. Nigdy nie pozwalaj  dzieciom wchodzić na zamarznięte stawy, jeziora  bez opieki osoby dorosłej, a jeżeli tak, to tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

6.  Wymagaj, aby dziecko zawsze informowało Cię gdzie idzie i o której wraca.

7. Aby uniknąć odmrożeń pamiętaj o prawidłowym ubiorze dla swojego dziecka podczas zabaw i spacerów na powietrzu.

8. Kontroluj proszę swoje dziecko w jaki sposób korzysta z Internetu – czy jest to dla niego bezpieczne i niedemoralizujące.

9.Staraj się jeśli to możliwe, aby wypoczynek dziecka na feriach był  wzbogacony  aktywnym ruchem na świeżym powietrzu.

Wywiadówka
Dnia 13 stycznia 2015r. (wtorek) o godz. 17.00 odbedzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VI. Zapraszamy.

Realizacja projektu " Przyjaźń z kulturą? - Niemożliwe Przyjdź i Sprawdź"

Spotkanie z kulturą w ramach projektu uczniowie naszej szkoły rozpoczęli od czerwcowej wizyty w jedynym muzeum na wolnym powietrzu w województwie opolskim, mianowicie w Muzeum Wsi Opolskiej. Uczniowie uczestniczyli tam we wspaniałej lekcji muzealnej pt. „Kuchnia śląska”, podczas której dowiedzieli się, co gotowano, co jedzono w śląskim domu naszej prababci, mieli też możliwość samodzielnego wykonania pysznego smakołyku. Zwiedzając skansen poznali wygląd i zwyczaje panujące w śląskiej chacie, a metody wychowawcze panujące w dawnej szkole wzbudziły w uczniach najwięcej zainteresowania.
Kolejna przygoda z kulturą czekał na uczniów 30 września 2014r. w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu, gdzie obejrzeli spektakl pt. „Szpak Fryderyk”. Ta pełna humoru historia uczyła dzieci tolerancji, zrozumienia, poszanowania drugiej osoby. Ciekawa scenografia, multimedialna wizualizacja dopełniły spektakl, dzięki czemu uczniowie wrócili do szkoły z bagażem niezapomnianych wrażeń.
W ramach realizacji projektu uczniowie odwiedzili również Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, dokąd pojechali 15 listopada ma musical pt. „Trzy wesołe krasnoludki” na podstawie wierszowanej opowieści Jana Brzechwy. Spektakl zagwarantował uczniom mnóstwo emocjonujących przeżyć.

Jasełka

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy II i III, którzy z pomocą pani Anity Marciniak i pani Małgorzaty Nowickiej przygotowali inscenizację pt. „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”. Głównym przesłaniem przedstawienia było pokazanie dzieciom, że nie jest ważne jaki masz kolor skóry: biały, żółty, czarny – to i tak jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ludzie powinni być dla siebie bardziej wrażliwi, uczynni, mieć więcej empatii i to nie tylko w okresie świąt. Piękne, nastrojowe kolędy oraz tańce z różnych stron świata przybliżyły nas do Jezusa. Nie zabrakło także uczniowskich popisów na różnych instrumentach. Jasełka wszystkim się podobały. Zostały zaprezentowane dwukrotnie – 18 grudnia dla seniorów naszej wsi oraz 19 grudnia dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Mikołajki

KIERMASZ ADWENTOWY

Serdecznie zapraszamy na KIERMASZ ADWENTOWY w niedzielę 14 grudnia 2014r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Oferujemy stroiki i ozdoby świąteczne do nabycia po Mszach Św. od godz. 8:30 i od godz. 11:30. O godz. 16:00 zapraszamy na wspólne świąteczne kolędowanie.

Andrzejki

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 25 listopada 2014 r. uczniowie obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia, zorganizowany przez nauczyciela biblioteki Małgorzatę Gabryk. Pluszowy Miś jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem – powiernikiem największych sekretów i tajemnic. W bibliotece szkolnej został przygotowana wystawka książek o misiach – ulubionym bohaterze literatury dziecięcej. Uczniowie klas młodszych przynieśli w tym dniu swoje ulubione pluszowe misie. Z tej okazji nie zabrakło słodkiego akcentu – miodu, którym wszyscy uczniowie mogli się poczęstować, a także zapoznać się z historią tego święta i usłyszeć ciekawostki o życiu prawdziwych niedźwiedzi.

Festiwal Młodych Talentów

W dniu 18 listopada 2014 r. uczniowie klas I-VI brali udział w dużej imprezie szkolnej pod nazwą Festiwal Młodych Talentów, która został przygotowana przez nauczycieli świetlicy Małgorzatę Gabryk i Patrycję Pietrzykowską. Uczniowie przygotowywali się do tej imprezy już od dłuższego czasu i mogli zabłysnąć swoimi różnorodnymi talentami, m.in. w śpiewaniu piosenek, tańcu, grze na instrumentach, recytacji wierszy. Komisja w składzie: dyrektor szkoły Barbara Hyży, z-ca dyrektora Beata Rasztar oraz pedagog szkolny Halina Wojnarowska mieli trudne zadanie wyłonienia zwycięzców, gdyż wszyscy uczniowie wykazali się niezwykłymi zdolnościami artystycznymi. Jednak puchar był tylko jeden i otrzymał go zespół taneczny dziewcząt z klasy VI.
Występy uczniów oglądały dzieci z przedszkola, a także wielu rodziców, którzy dopingowali występującym uczniom.

Pasowanie na ucznia

Dnia 20 listopada 2014r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasistów powitali ich starsi koledzy z klasy III, przeprowadzili też dla nich egzamin, który oczywiście najmłodsi zdali nienagannie. Obiecali przy tym, że jeszcze wszystkim pokażą, co mogą pierwszaki! Po złożeniu uroczystego ślubowania w obecności pani dyrektor, swoich rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, zostali pasowani na uczniów przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie swojego pierwszego występu przygotowali niespodziankę - układ taneczny do znanego przeboju. Swoim tańcem „zarazili” przy tym swoich kolegów i koleżanki i jeszcze przez kilka następnych dni na każdej przerwie rozbrzmiewały dźwięki tej muzyki.

Zajęcia w klasie pierwszej

W ramach cyklu zajęć na temat zdrowego odżywiania w klasie I urządzono „Festiwal Śliwki” (14 X 2014r.) oraz „Festiwal Mandarynki” (11 XII 2014r.). Uczniowie poznali wartości odżywcze tych owoców, opisywali ich kształt, fakturę, zapach i smak. Ze śliwek wykonali smakowite koreczki, którymi poczęstowali uczniów klas II - III, degustowali również śliwkowe przetwory, zarówno te kupne, jak i te z domowej spiżarni. Z mandarynek uczniowie zrobili wesołe bałwanki, które przez kilka dni można było podziwiać na klasowej wystawce. Owocami poczęstowali również swoich starszych kolegów.

„Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania w ramach programu  „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”.

We wrześniu – odbył się w naszej szkole „ I charytatywny Maraton Zumby” – zbieraliśmy pieniądze na okno do Hospicjum Św. Ojca Pio.

W październiku – wspólnie spędziliśmy czas wolny organizując ogniska klas I – III i IV – VI pod hasłem „Jesiennego ogniska czar”.

W listopadzie uczniowie klasy V przygotowali w ramach akcji „Zdrowo i kolorowo” poczęstunek dla koleżanek i kolegów „Jabłko pod różną postacią”. Można było napić się pysznego kompotu jabłkowego i musu, zjeść ciasto z jabłkami, koreczki jabłkowo – bananowe i jabłkowo – marchewkowe oraz surówkę zrobioną z marchewki i jabłka.

Wycieczka LOP

We wtorek 28.10.2014r. odbyła się wycieczka do miejscowości Brzezinki (Brzezina koło łowieckie). W wycieczce uczestniczyli uczniowie, którzy wygrali w konkursie Szkolnego Koła LOP "Dokarmiamy zwierzęta". Zwycięzcy wzięli udział w lekcji przyrody, którą poprowadził leśniczy z Nadleśnictwa Kluczbork, zobaczyli jak dokarmia się zwierzęta leśne, odbyli przejażdżkę na przyczepie po leśnych ścieżkach i dobrze bawili się przy ognisku.

Planetarium

Dnia 10 X 2014 r. – nasza sala gimnastyczna zamieniła się w obserwatorium astronomiczne, uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach w Mobilnym Planetarium. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda Ziemia patrząc na nią  z Księżyca, obserwowaliśmy proces zaćmienia Księżyca, mogliśmy poobserwować  Słońce. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.

Wycieczka do Mosznej

Uczniowie klas IV – VI w dniu 9 X 2014 r. wzięli udział w wycieczce w ramach realizacji projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii do zamku w Mosznej. Organizatorzy przygotowali dla nas zajęcia w trzech pracowniach – ARCHITEKTURIUM; - ENERGIUM;-  LUCEMIUM, które wszyscy uczestnicy najpierw musieli znaleźć na podstawie gry przestrzennej „Poszukiwanie pracowni eksperymentalnych.  Zajęcia były bardzo ciekawe, wszyscy świetnie się podczas nich bawiliśmy i na pewno czegoś nowego się nauczyliśmy.

 „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki” -  Glenn Doman

Jesiennego ogniska czar

Dnia 16.10.2014r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w tradycyjnie już organizowanym w naszej szkole ognisku. Dzieci miały okazję wspólnie spędzić czas, odpoczywając przy tym aktywnie od zajęć lekcyjnych. Zabawom i śmiechom nie było końca, a głównym punktem programu było oczywiście pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Było wesoło i sympatycznie mimo niezbyt sprzyjającej pogody.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2014r. odbyła się uroczysta akademia, która została przygotowana przez dzieci przedszkolne oraz uczniów klasy IV. Program artystyczny wprowadził nas w podniosły a zarazem wesoły nastrój. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia spowodowały, że dzień upłynął nam w przyjemnej i spokojnej atmosferze.